Logo Gminy Kętrzyn

UWAGA! Wysoce zjadliwa grypa ptaków

Zdjęcie do UWAGA! Wysoce zjadliwa grypa ptaków

Informuję, że w związku z wykryciem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w miejscowości Parcz (gm. Kętrzyn), Wojewoda Warmińsko-Mazurskie wydał Rozporządzenie Nr 16 z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), ustanawiając obszary objęte ograniczeniami :

- za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) uznaje się w powiecie kętrzyńskim 
w gminie Kętrzyn, miejscowości: Parcz, obszar administracyjny miejscowości Czerniki na wschód od linii poprowadzonej po wschodnim brzegu jeziora Mój do miejscowości Pożarki; obszar administracyjny miejscowości Osewo na północ od linii poprowadzonej przez miejscowości Kwiedzina i Kronowo; obszar administracyjny miejscowości Mażany na południe od linii poprowadzonej przez miejscowości Czerniki i Dłużec;

- za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) uznaje się w powiecie kętrzyńskim w Gminie Kętrzyn, miejscowości: Bałtrucie, Godzikowo, Jurki, Karolewo, Kruszewiec, Kwiedzina, Martiany, Nowa Różanka, Nowa Wieś Kętrzyńska, Nowa Wieś Mała, Pożarki, Salpik, Stara Różanka, Wajsznory, Wilamowo, Wopławki, Wymiarki, obszar administracyjny miejscowości Bałowo na północ od linii poprowadzonej przez miejscowości Skop i Zalesie Kętrzyńskie, obszar administracyjnym miejscowości Czerniki na zachód od linii poprowadzonej po wschodnim brzegu jeziora Mój do miejscowości Pożarki, obszar administracyjny miejscowości Mażany na północ od linii poprowadzonej przez miejscowości Czerniki i Dłużec, obszar administracyjny miejscowości Nakomiady na północ od linii poprowadzonej przez miejscowości Grabno i Knis, obszar administracyjny miejscowości Osewo na południe od linii poprowadzonej przez miejscowości Kwiedziny i Kronowo, obszar administracyjnym miejscowości Poganowo na wschód od linii poprowadzonej przez miejscowości Sławkowo i Koczarki, obszar administracyjny miejscowości Sławkowo na wschód od linii poprowadzonej przez miejscowości Marszewo i Koczarki.

Na obszarze zapowietrzonym, nakazuje się:

1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
2) usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków z terenu gospodarstwa;           
3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;                               
4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego wychodzące;
5) posiadaczowi drobiu lub innych ptaków:
a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych;
b) niezwłoczne informowanie właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie;
6) oznakowanie obszaru, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów, na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub drogach wewnętrznych, tablic ostrzegawczych z czarnym z napisem na żółtym tle o następującej treści : „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY”. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych.

Na obszarze zapowietrzonym, zakazuje się:

1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu
odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego
powiatowego lekarza weterynarii;
5) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zapowietrzonym bez zgody
właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

1) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków z terenu gospodarstwa;
2) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
3) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstwu trzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego wychodzące;
4) niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie;
5) oznakowanie obszaru, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów, na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub drogach wewnętrznych, tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: „UWAGA!WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych.

Na obszarze zagrożonym, zakazuje się:

1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
5) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Rozporządzenie Nr 16 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2023r. ws. zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) ognisko w m. Parcz  LINK DO ROZPORZĄDZENIA

Wójt Gminy Kętrzyn
Paweł Bobrowski

Pliki do pobrania:

Zasady bioasekuracji
Format: pdf, 4.69 MB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności