Logo Gminy Kętrzyn
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Gminy Kętrzyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gminaketrzyn.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Link do wyniku przeprowadzonej analizy.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Litery skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
• [u] - szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
• [m] - szybki przeskok do bloku: menu główne
• [t] - szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
• [s] - szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
• [l] - szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe


Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:


• Google Chrome v 80.X - lewy ALT + [litera_skrótu]
• Mozilla Firefox v 74.X - lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
• Internet Explorer v 11.X - lewy ALT + [litera_skrótu]
• Opera 67.X - lewy ALT + [litera_skrótu]


Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa pojedynczy przeskok, klawiatury uruchamiamy wciskając przycisk TAB.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Skórka, admin@gminaketrzyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48897513666. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  • URZĄD GMINY KĘTRZYN, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn
  • Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Tadeusza Kościuszki (wejście główne) oraz z parkingu na który wjazd jest z ul. Rybnej. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia brak jest podjazdu dla wózków.
  • Po wcześniejszym kontakcie, spotkanie może się odbyć na parterze obiektu w wyznaczonym do tego celu miejscu.
  • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
  • Brak windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.
  • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • W urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Aplikacje mobilne

Koordynator do spraw dostępności:

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) koordynatorem do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Kętrzyn została wyznaczona Pani Jagoda Pyrka.

 

Do zadań koordynatora należy przede wszystkim:
- wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do urzędu,
- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
- monitorowanie działalności urzędu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Kontakt:

Jagoda Pyrka
Koordynator do spraw dostępności
Urzd Gminy Kętrzyn
ul. Tadeusza Kościuszki
11-400 Kętrzyn

tel. 89-751 36 66

adres e-mail: j.pyrka@gminaketrzyn.pl

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848