Logo Gminy Kętrzyn

ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W SZKOŁACH GMINY KĘTRZYN

EFRR 

     W dniu 8 lutego 2021 r. podpisano umowę na realizację projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Karolewie, Biedaszkach i Nakomiadach w Gminie Kętrzyn”. Całkowity koszt inwestycji wynosi 247.761,36 złotych, z czego 210.597,15 złotych stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Ze strony Gminy umowę podpisał Paweł Bobrowski - Wójt Gminy Kętrzyn przy kontrasygnacie Skarbnika Krystyny Kalisz natomiast ze strony wykonawcy Maciej Ossowski Prezes Zarządu firmy SUN INVEST Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie.

W 2019 r. przeprowadzono termomodernizacje budynków szkół podstawowych w Biedaszkach i Nakomiadach, w tym zainstalowano pompy ciepła do ogrzewania tych budynków. W tym roku dodatkowo na tych obiektach oraz na budynku Szkoły Podstawowej w Kruszewcu (budynek po byłym gimnazjum w Karolewie) zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne.
Celem strategicznym projektu jest budowa gospodarki niskoemisyjnej, dążącej do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwieszenia udziału energii pochodzącej z OZE w bilansie energetycznym regionu, gwarantującej korzyści środowiskowe, ekonomiczne i społeczne poprzez:

- promowanie wykorzystania OZE poprzez mechanizm rozpowszechniania dobrych praktyk,
- wzrost świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, racjonalnego, wykorzystania energii i źródeł odnawialnych,
- zmniejszenie wykorzystywania paliw kopalnych na potrzeby energetyczne, - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i poprawa jakości powietrza,
- wpływ na racjonalne korzystanie z energii i zmniejszenie opłat,
- poprawę jakości życia i ochrona zdrowia mieszkańców.

Inwestycja będzie realizowana do 8 lipca br.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności