Logo Gminy Kętrzyn

Sprostowanie ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kętrzyn

     Wójt Gminy Kętrzyn, prostuje treść opublikowanego ogłoszenia z dnia 23-10-2023 r. o drugim nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny Nr 1 o pow. 26,50 m2 położony w suterenie budynku Nr 8 w Nowej Wsi Kętrzyńskiej z pomieszczeniem piwnicy o pow. 6,46 m2 i udziałem 91/1000 części we własności nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 39 o pow. 2971 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą Nr OL1K/00025180/5, wyznaczonym na dzień 29 listopada 2023 r. o godz. 9:00, w następujący sposób:

Sformułowanie o brzmieniu :

„Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na w/w rachunku bankowym najpóźniej w dniu 24-10-2023 r.  ”

zastępuje się sformułowaniem:

„Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na w/w rachunku bankowym najpóźniej w dniu 24-11-2023 r.”

oraz sformułowanie o brzmieniu :

„Oglądanie lokalu w dniu 22 października 2023 r. w godzinach 10:00 – 10:30."

zastępuje się sformułowaniem :

„Oglądanie lokalu w dniu 22 listopada 2023 r. w godzinach 10:00 – 10:30.”

Pozostałe warunki i treść przetargu podane w ogłoszeniu z dnia 23.10.2023 r. pozostają bez zmian. Sprostowanie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kętrzyn, a także zamieszcza się na stronie internetowej BIP i stronie internetowej urzędu oraz w prasie.

Link do ogłoszenia - LINK

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności