Logo Gminy Kętrzyn

Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"

Zdjęcie do Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program
Posiłek w szkole i w domu
na lata 2019 - 2023
edycja 2023

DOFINANSOWANIE 
680 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
850 000 zł

Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

            W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie kontynuuje wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007 ze zm.) polegający na zapewnieniu osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej;
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

            Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie pomocy i ograniczenie zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, zwłaszcza starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.

            Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza obecnie kwoty 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty: 1.552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej; 1200,00 zł dla osoby 
w rodzinie. Termin realizacji zadania ustala się od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.

Wartość dofinansowania (dotacja celowa) na realizację zadania w 2023 roku wynosi 680 000,00 zł.

Udział środków własnych gminy wydatkowanych na realizację programu musi stanowić kwotę nie mniejszą niż 20% planowanego kosztu programu lub kosztu realizacji zadania w 2023 roku wynosi 170 000 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2023 roku wyniesie 850 000,00 zł.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności