Logo Gminy Kętrzyn
Powróć do: Dofinansowanie

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2023 roku

   Na podstawie podpisanego pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Kętrzyn, Aneksu Nr 2 do porozumienia znak: PS-I.946.3.77.2023 przyznano Gminie Kętrzyn środki z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników  w 2023 roku w wysokości 62.915,06 zł.

Celem projektu jest dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracownika młodocianego nieposiadającego kwalifikacji zawodowych. Zadaniem realizacji projektu jest odbycie przez młodocianego pracownika nauki zawodu i zdanie egzaminu lub ukończenie przez młodocianego pracownika przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdania egzaminu zgodnie z przepisami.

Efektem dofinansowania jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa.

 

Informacja o dofinansowaniu