Logo Gminy Kętrzyn
Powróć do: Dofinansowanie

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2022 roku

     Na podstawie podpisanego pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Kętrzyn, porozumienia przyznano Gminie Kętrzyn środki z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2022 roku w wysokości 61 468,78 zł.
Celem projektu jest dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracownika młodocianego nieposiadającego kwalifikacji zawodowych.
Zadaniem realizacji projektu jest odbycie przez młodocianego pracownika nauki zawodu i zdanie egzaminu lub ukończenie przez młodocianego pracownika przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdania egzaminu zgodnie z przepisami.
Efektem dofinansowania jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa.

Plakat informacyjny dofinansowanie