Logo Gminy Kętrzyn
Powróć do: Dofinansowanie

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2021 roku

      Na podstawie podpisanego w dniu 26 marca 2021 r., pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Kętrzyn, porozumienia przyznano Gminie Kętrzyn środki z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2021 roku w wysokości 8081 zł.

Celem projektu jest dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracownika młodocianego nieposiadającego kwalifikacji zawodowych.

Zadaniem realizacji projektu jest odbycie przez młodocianego pracownika nauki zawodu i zdanie egzaminu lub ukończenie przez młodocianego pracownika przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdania egzaminu zgodnie z przepisami.

Efektem dofinansowania jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa.

 

Informacja o dofinansowaniu młodocianych pracowników w 2021 roku