Logo Gminy Kętrzyn

ZAKAZ WYLEWANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

      Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia w szambo albo przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych (spełniające wymagania określone w przepisach).

Odprowadzanie ścieków do ziemi prowadzi do zanieczyszczenia gleby oraz wód podziemnych. Przedostające się do środowiska nieczystości będące siedliskiem szkodliwych bakterii i wirusów stanowią zaś realne zagrożenie dla naszego życia i zdrowia.

Wylewanie nieczystości ciekłych pochodzących z terenu nieruchomości jest KARALNE, niezależnie od tego, gdzie są wylewane. Proceder ten stanowi wykroczenie, które podlega karze grzywny nawet do 5000 zł.

Osoby, które są świadkami nielegalnego wprowadzania ścieków do środowiska proszone są o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy lub na Policję.

PAMIĘTAJ!

Każdy właściciel nieruchomości, w przypadku posiadania szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych, ma obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub osadów ściekowych z oczyszczalni, zawartej z przedsiębiorcą, posiadającym stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie. Zobowiązany jest także do przechowywania dowodów zapłaty za ww. usługi i okazywania ich na każde wezwanie organu kontrolującego.

Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, należy usuwać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia szamba oraz w sposób uniemożliwiający odpływ nieczystości ze zbiornika.

  • nie rzadziej niż  1 raz na 3 miesiące w przypadku posiadania zbiornika bezodpływowego (szamba)
  • nie rzadziej  1 raz w roku należy usunąć nieczystości ciekłych gromadzonych w osadniku przydomowej oczyszczalni ścieków.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności