Logo Gminy Kętrzyn

W ROK PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU

9cd7209e264e1b6906e53a7d11848c2d 

     Informujemy, że minął już rok od zakończenia projektu pt. „Wzmocnienie służb ratowniczych Warmii i Mazur poprzez doposażenie Plutonu ratowniczego w powiecie kętrzyńskim w specjalistyczny sprzęt”. Projekt był możliwy do realizacji dzięki dofinansowaniu w kwocie 671.029,95 złotych, które Gmina Kętrzyn uzyskała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Umowa na dofinansowanie nr UDA-RPWM.05.04.01-28-0049/16-01).
Całkowite wydatki wyniosły 826.322,00 złotych, w tym: samochód ratowniczy - 814.875,00zł, wyposażenie – 1.347,00 zł, promocja – 100,00zł, studium wykonalności - 10.000,00 zł.

Głównym celem przedmiotowego projektu jest zabezpieczenie Warmii i Mazur przed wystąpieniem i skutkami klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych - poprzez zakup przez Gminę Kętrzyn 1 szt. samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby OSP Karolewo oraz 3 kompletów sprzętu, odpowiednio na potrzeby OSP w: Karolewie, Korszach i Reszlu .
W związku z tym, iż województwo warmińsko-mazurskie posiada wysokie walory przyrodnicze, ich ochrona wymaga nieustających działań prewencyjnych, monitoringu zagrożeń środowiska oraz sprawnego systemu przekazywania informacji. Potrzebne są również narzędzia i środki wymagane przy prowadzeniu akcji ratowniczych na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych. Nowy specjalistyczny sprzęt poprawi skuteczność działania jednostek ratowniczo-gaśniczych. Niezawodność i bezawaryjność sprzętu pozwoli na efektywniejsze zabezpieczenie obszaru przed skutkami klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych, Osiągnie powyższego celu wyrażają wskaźniki: Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasów – 1.398.000 osób oraz Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej – 48.000 osób (wskaźniki przyjęto zgodnie z prognozowanym ubytkiem ludności województwa do roku 2025). Poprzez zwiększenie ilości i jakości podstawowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, wykorzystywanego przy różnego rodzaju zdarzeniach, będzie możliwe szybsze i skuteczniejsze przeprowadzenie akcji ratowniczej, co przyczyni się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania skutków zdarzeń na środowisko naturalne, a pośrednio również zmniejszenia strat społeczno-ekonomicznych.

Zakupiony samochód gmina przekazała w użytkowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie.
Po roku samochód strażacki „ma się” świetnie, wiele razy wyjeżdżał na akcje ratownicze, w tym pożary i wypadki drogowe.
Dzięki tak dobremu sprzętowi, spełniamy nadal wskaźniki projektu, tj. zabezpieczamy (razem z innymi jednostkami straży pożarnej) około 50 tys. mieszkańców regionu przed zagrożeniem powodziowym oraz prawie 1,4 mln osób przed zagrożeniem pożarami lasów.

Naszym strażakom z OSP Karolewo życzymy jak najdłuższej sprawności samochodu oraz udanych akcji ratowniczych.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności