Logo Gminy Kętrzyn

BUDOWA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA POTRZEBY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI NOWA RÓŻANKA

prow 

       Paweł Bobrowski - Wójt Gminy Kętrzyn oraz Skarbnik Gminy Krystyna Kalisz podpisali z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego bardzo ważną dla mieszkańców naszej gminy umowę na „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Różanka”. Zadanie będzie realizowane przez Zakład Usług EKO-WOD Michał Czarnecki z siedzibą w Kętrzynie 11-400, ul. Wilanowska 2.

Całkowity koszt zadania wynosi 2 149 417,44 zł, z tego 1 111 930,00 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 działanie "Gospodarka wodno-ściekowa".

Celem projektu jest poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańców Gminy Kętrzyn dzięki zwiększeniu dostępności do wody pitnej w wyniku budowy Stacji Uzdatniania Wody oraz poprawa jakości oczyszczania ścieków poprzez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Różanka.
Projektuje się budowę stacji uzdatniania wody polegającą na przebudowie istniejącego budynku, budowie odstojnika wód popłucznych wraz z budową fundamentów pod pionowe zbiorniki retencyjne, budowę kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym zbiornikiem na nieczystości oraz neutralizatoerem ścieków z chlorowni, sieci wodociągowej na działce nr 672/1 i 673 na potrzeby funkcjonowania SUW. Ponadto modernizacji podlegają istniejące studnie głębinowe. Projektuje się również wymianę sieci wod.-kan. i energetycznych na terenie działki rejonu ujęcia. Wykonane zostanie nowe przyłącze energetyczne. Teren działki nr 672/1 i 673 zostanie utwardzony kostką brukową gr. 8 cm w ilości umożliwiającej dojazd do wszystkich obiektów projektowanej Stacji Uzdatniania Wody.
Ponadto na działce nr 218/3 w tej samej miejscowości zostanie wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków o przepustowości 2,5 m3/d wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego o średnicy 160 mm zasilaniem i sterowaniem na potrzeby istniejącej świetlicy wiejskiej.
Inwestycja zastanie ukończona w sierpniu 2022 roku.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności