Logo Gminy Kętrzyn

Posiadasz szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków?

MIESZKAŃCU !
Posiadasz szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków?
KONIECZNIE PRZECZYTAJ!

Ważne informacje dla właścicieli nieruchomości: 

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest:

  • przyłączyć swoją nieruchomość do istniejącej sieci kanalizacji
  • jeżeli nie ma możliwości przyłączenia wyposażyć nieruchomość w szambo lub przydomową   oczyszczalnię ścieków
  • udokumentować odbiór nieczystości

Właścicielu UNIKAJ kar!

Podpisz umowę z przedsiębiorcą świadczącym usługi asenizacyjne na terenie Gminy Kętrzyn oraz każdorazowo żądaj dokumentu potwierdzającego opróżnianie szamba/przydomowej oczyszczalni ścieków (taki dokument powinien zawierać : datę opróżnienia, ilość i rodzaj nieczystości ciekłych , adres i nazwę przedsiębiorcy świadczącego usługi)

Brak posiadania aktualnej umowy i dowodów potwierdzających opróżnianie szamba/przydomowej oczyszczalni ścieków z wymaganą częstotliwością jest wykroczeniem, za co grozi właścicielowi mandat karny lub skierowanie wobec niego wniosku do sądu o ukaranie karą grzywny do 5000 zł

W Gminie Kętrzyn prowadzone są kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Kontrole powadzą pracownicy Urzędu Gminy.

Kontrolowane jest:

1.       Posiadanie umów

2.       Dowody uiszczania opłat za usługę wywozu nieczystości ciekłych

Więcej informacji o zakresie i sposobie kontroli znajdziesz na stronie Urzędu Gminy Kętrzyn  www.gminaketrzyn.pl , bezpośrednio siedzibie Urzędu Gminy Kętrzyn ul. Tadeusza Kościuszki 2 11-400 Kętrzyn lub pod nr tel. 89 751 3666, 89 751 2474 wew. 18

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Karolewie oraz przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Kętrzyn (wykaz uprawnionych przedsiębiorców dostępny jest na stronie bip.gminaketrzyn.pl

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności