Logo Gminy Kętrzyn

Energooszczędna szkoła

Zdjęcie do Energooszczędna szkoła

     Zakończona została realizacja projektu pt. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wilkowie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020. Celem ogólnym projektu była poprawa czystości powietrza w Gminie Kętrzyn poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP w Wilkowie. Cel ten został zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich

jakie wynikły z analizy problemów i potrzeb gminy. Cele te zostały określone następująco:

1. Efektywne wykorzystanie energii cieplnej

2. Obniżenie kosztów ogrzewania obiektu

3. Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (kocioł opalany biomasą, pompa ciepła, panele fotowoltaiczne)

4. Poprawa warunków użytkowania obiektów użyteczności publicznej

Cel projektu jest spójny z celem podziałania 4.3.1 RPO WiM na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

Celem poddziałania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków publicznych. Dzięki realizacji projektu zwiększyła się efektywność energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowie. Szkoła dzięki przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych

zaoszczędzi ponad 2000 GJ energii natomiast i uniknie ponad 249 Mg CO2/rok  emisji CO2 Efektem realizacji projektu jest również poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (zamontowanie nowego kotła na biomasę, zamontowanie pompy ciepła, panele fotowoltaiczne) jako alternatywnego źródła wytwarzania energii cieplnej. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w obiekcie szkoły przyczyni się̨ do realizacji wymogów prawa polskiego i unijnego. Projekt wpisuje się̨ w cel tematyczny osi 4 "Efektywność energetyczna” RPO WiM 2014-2020 Wspieranie przejścia na gospodarkę̨ niskoemisyjna ̨ we wszystkich sektorach poprzez zwiększony udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym regionu oraz

zwiększoną̨ efektywność energetyczna ̨ budynku będącego przedmiotem termomodernizacji. Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia następujących celów:

- zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej znajdującej się na terenie gminy Kętrzyn poprzez jego termomodernizację

- poprawę stanu technicznego budynku

- ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, ocieplenie stropu wewnętrznego, wymianę stolarki okiennej, modernizację instalacji

- zmniejszenie strat ciepła

- zwiększenie efektywności energetycznej budynku

- poprawa estetyki budynku

- poprawa jakości powietrza,

- ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza,

- obniżenie kosztów eksploatacji obiektu poprzez poprawę efektywności cieplnej

- przeciwdziała ubóstwu energetycznemu

Prace budowlane trwały od sierpnia 2021r. do marca 2023 r.

Koszt całkowity projektu wynosił ponad 2,72 mln złotych, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło ponad 2,25 mln złotych, a około 0,5 mln złotych stanowił wkład własny Gminy Kętrzyn.

Uczniom i nauczycielom Szkoły Podstawowej w Wilkowie życzymy sukcesów i wysokich wyników w odnowionej szkole.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności