Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna gatunku topola kanadyjska

Zdjęcie do Przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna gatunku topola kanadyjska

pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna gatunku topola kanadyjska w ilości 20,29m³cenie wywoławczej 3194,46 zł

 

Drewno zostało pozyskane z działki gminnej i stanowi własność Gminy Kętrzyn.

1. Warunkiem udziału w sprzedaży będzie złożenie pisemnej oferty – zał. nr 1

2. Sprzedający wymaga wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto ogółem na konto Urzędu Gminy Kętrzyn o numerze 20 1160 2202 0000 0004 5328 6682 z zaznaczeniem „Sprzedaż drewna – Karolewo dz. nr 105”

3. Wadium należy wnieść do dnia 07 maja 2024r. do godz. 11.00   Za dotrzymanie terminu przyjmuje się datę wpływu środków na w/w rachunek.

4. Oferta powinna zawierać:

a) wypełniony i podpisany druk formularza ofertowego – zał. nr 1;

b) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia przetargu – zał. nr 2;

c) dowód wniesienia wadium. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia drewna, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od podpisania umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium wniesione przez pozostałych oferentów zwraca się niezwłocznie .

d) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

e) kopertę należy zaadresować do sprzedającego: Urząd Gminy Kętrzyn, ul. T.Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn oraz oznaczyć opisem: „OFERTA – sprzedaż drewna, Karolewo dz.nr 105 ”.

f) na kopercie należy podać adres oferenta.

5. Ofertę należy złożyć w siedzibie sprzedającego w Urzędzie Gminy Kętrzyn w sekretariacie  - do godziny 11.00 dnia 07 maja 2024 r.

6. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

7. Podlegają odrzuceniu oferty:

1) które mimo pisemnego wzywania oferentów do dokonania poprawienia błędów i braków formalnych lub rachunkowych w złożonych ofertach, nie zostały uzupełnione lub poprawione w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania;

2) zawierające cenę oferowaną niższą od wywoławczej.

8. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11:05 dnia 07 maja 2024 r.

9. Kryterium wyboru oferty - najwyższa zaoferowana cena.

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu. Zmiana może nastąpić do terminu składania ofert. Oferenci, którzy złożą oferty przed terminem dokonania zmiany zostaną o tym fakcie powiadomieni w sposób pisemny lub ustny.

11. Sprzedający może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn. Odstąpienie może nastąpić do dnia składania ofert. Oferty, które wpłynęły przed tym dniem zostaną zwrócone bez otwierania.

12. Sprzedający unieważni przetarg dotyczący sprzedaży drewna, jeżeli nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania lub  złożone oferty będą zawierały niższą cenę od tej, którą podał sprzedający. 

13. O unieważnieniu przetargu na sprzedaż drewna, sprzedający powiadomi wszystkich, którzy złożyli oferty.

14. Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena.

15. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

16. Przetarg pisemny składa się z części jawnej i niejawnej.

1) Część jawna przetargu pisemnego odbywa się w obecności oferentów. W części jawnej przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując oferentom następujące informacje:

a) podaje przedmiot przetargu oraz cenę wywoławczą 1m³;

b) podaje liczbę otrzymanych ofert;

c) dokonuje otwarcia kopert z ofertami;

d) podaje imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które biorą udział w przetargu;

e) podaje cenę oferowaną 1m³ przez poszczególnych oferentów.

2) W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą albo unieważnia przetarg.

17. W przypadku złożenia ofert najkorzystniejszych równorzędnych, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

18. Oferenci zostaną poinformowani o miejscu i terminie dodatkowego przetargu.

19. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

20. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający zawiadamia pisemnie kupującego o terminie i miejscu podpisania umowy o zakupie drewna.

21. W przypadku uchylenia się przez kupującego od podpisania umowy za najkorzystniejszą zostaje uznana kolejna oferta zawierająca najwyższą cenę z nieodrzuconych ofert. Czynność poinformowania o wyniku przetargu zostanie powtórzona wraz z podaniem przyczyny.

22. Kupujący jest obowiązany uiścić kwotę sprzedaży (brutto) na konto Urzędu Gminy Kętrzyn o numerze 87 1160 2202 0000 0004 5326 5397 w terminie 7 dni od otrzymania faktury.

23. W/w drewno można oglądać w miejscu jego składowania, 

24. Drewno zostanie wydane kupującemu w terminie 7 dni od uiszczenia kwoty sprzedaży (brutto) drewna.

25. Do zadań kupującego należeć będzie odbiór drewna własnym transportem z miejsca jego składowania oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

26. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kętrzyn pok. 18 lub telefonicznie: (89)  751 36 66 wew.18

27. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kętrzyn ul. T.Kościuszki 2 oraz opublikowane na stronie internetowej urzędu www.gminaketrzyn.pl

 

 

Pliki do pobrania:

Załączniki
Format: docx, 13.66 kB
powrót do kategorii
Poprzedni

Pozostałe
wydarzenia

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.