Upominki dla samotnych mieszkańców gminy      Pomimo panującej pandemii, samotni mieszkańcy gminy Kętrzyn w ostatnich dniach zostali obdarowani radością, uśmiechem, dobrym słowem i drobnymi upominkami.
Te spotkania były dla nas bardzo radosne. Bardzo cieszy to, że na twarzach pojawił się uśmiech, jak również łzy wzruszenia.
„Jestem z Tobą” to wspaniała akcja projektu „Okno na Świat” - Fundacji dla dzieci i młodzieży "Kółko Graniaste" która na terenie gminy Kętrzyn została zrealizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie. W wykonanie kartek świątecznych i stroików zaangażowały się dzieci i opiekunowie ze świetlic z Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie.

Zajączek odwiedził mieszkańców DPS w Kętrzynie     Podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie poczuli świąteczną atmosferę. Odwiedziny wielkanocnych gości wywołało sporo radości i pozytywnej energii.
Paweł Bobrowski – Wójt Gminy Kętrzyn wraz pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie przekazał do Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie 78 świątecznych wyjątkowych upominków przygotowanych przez dzieci ze świetlic wiejskich z terenu gminy oraz opiekunów z GOK w Kętrzynie.

Na zdjęciu wójt i wyróżniona sołtys Zofia Kuriata      11 marca obchodzone jest święto „Dzień Sołtysa”, którego celem jest okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na ich rolę w kształtowaniu polskiej wsi.
Corocznie Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego wyróżnia najbardziej aktywnych Sołtysów w poszczególnych gminach. W tym roku z terenu Gminy Kętrzyn została wyróżniona Pani Zofia Kuriata – Sołtys Sołectwa Linkowo.

Ścieżki rowerowe w powiecie spotkanie     23 lutego odbyło się spotkanie samorządowców z Powiatu Kętrzyńskiego oraz przedstawicieli Związku Gmin "Barcja" z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Waldemarem Królikowskim, a także Jerzym Dyczkowskim – Kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie.
Omówiona została koncepcja budowy sieci ścieżek rowerowych przy drogach wojewódzkich w powiecie kętrzyńskim. Tematem spotkania była również budowa ścieżki rowerowej od Karolewa przez Gierłoż i Parcz z planem połączenia z tzw. trasą rowerową „Wielka Mazurska Pętla”.

      Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kętrzyn w roku 2020 wyniósł 106 820,74 zł, koszty te związane są m.in. z:
• zapewnieniem schroniska zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczenie zwierząt domowych w schronisku dla zwierząt z którym współpracuje Gmina, a zwierząt gospodarskich – w gospodarstwie rolnym wskazanym w programie,
• odławianiem z terenu gminy bezdomnych zwierząt,
• zapewnieniem opieki nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dożywienie,
• zapewnieniem opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
• szczepienia, odrobaczanie, odpchlenie
• usypianiem ślepych miotów,
• ograniczeniem populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację.